OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR Oddelenie lesného hospodárstva
,

Číslo spisu
OU-KS-PLO2-2022/012818-001
 
22. 07. 2022
Logo
Rozhodnutie
Zákaz využívania lesov verejnosťou
Výrok
vydáva v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou, v čase od 23.07 2022, od 06:00 hod. do odvolania z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov a prebiehajúcich už jestvujúcich požiaroch na lesných pozemkoch. Zákaz sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese Košice-okolie. Správcom lesných pozemkov sa ukladajú povinnosti: • vyznačiť na všetkých prístupových cestách a iných vhodných miestach, oznamovacími tabuľami tento zákaz vstupu verejnosti, • zabezpečiť zverejnenie tohto zákazu na vývesnej tabuli príslušných lesných správ a polesí • zabezpečiť intenzívne protipožiarne hliadky • formou lesnej stráže zabezpečiť plnenie uvedeného zákazu Mestským a obecným úradom sa ukladá povinnosť: • zabezpečiť zverejnenie tohto zákazu na webovom sídle mesta a obce, rovnako tak na úradnej tabuli mestských a obecných úradov a opakovane formou verejného rozhlasu Tento zákaz sa nevzťahuje na: • obhospodarovateľov lesných pozemkov, • užívateľov poľovných revírov, • členov lesnej stráže, členov poľovníckej stráže, členov stráže prírody a členov rybárskej stráže • štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy • záchranné a ozbrojené zložky Slovenskej republiky
Odôvodnenie
Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydáva tento zákaz využívania lesov verejnosťou z vlastného podnetu z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov a rovnako tak už z pretrvávajúcich požiarov na lesných pozemkoch. Z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt, nedostatku zrážok a výraznému poklesu vlhkosti lesnej hrabanky, padnutých konárov a lesných podrastov je tunajší orgán štátnej správy lesného hospodárstva toho názoru, že voľno časove turistické aktivity širokej verejnosti musia v uvedenom období ustúpiť, pred rizikami vzniku hospodárskych a environmentálnych škôd na lesných porastoch spôsobených požiarmi. Z vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový lesný odbor rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch sa na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov verejnosťou nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Porušenie uvedeného zákazu sa považuje za priestupok na úseku lesného hospodárstva a je zaň možno uložiť pokutu do 3 320 eur. Pri zmene klimatickej situácie Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor uvedený zákaz odvolá.
Ing. Gabriel Vukušič
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10114
Doručuje sa
Obec Bačkovík, Bačkovík 41, 044 45 Bačkovík, Slovenská republika
Obec Baška, Baška 71, 040 16 Baška, Slovenská republika
Obec Belža, Belža 80, 044 58 Belža, Slovenská republika
Obec Beniakovce, Beniakovce 44, 044 42 Beniakovce, Slovenská republika
OBEC Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce, Slovenská republika
Obec Blažice, Blažice 53, 044 16 Blažice, Slovenská republika
Obec Bočiar, Bočiar , 044 57 Bočiar, Slovenská republika
Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce, Slovenská republika
Obec Boliarov, Boliarov 25, 044 47 Boliarov, Slovenská republika
Obec Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír, Slovenská republika
Obec Bukovec, Bukovec 50, 906 14 Bukovec, Slovenská republika
Obec Bunetice, Bunetice 5, 044 47 Bunetice, Slovenská republika
Obec Buzica, Buzica 130, 044 73 Buzica, Slovenská republika
Obec Cestice, Cestice 89, 044 71 Cestice, Slovenská republika
Obec Čakanovce, Čakanovce 312, 985 58 Čakanovce, Slovenská republika
Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa, Slovenská republika
Obec Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce, Slovenská republika
Obec Čižatice, Čižatice , 044 47 Čižatice, Slovenská republika
Obec Debraď, Debraď 147, 045 01 Debraď, Slovenská republika
Obec Drienovec, Drienovec 368, 044 01 Drienovec, Slovenská republika
Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 137/38, 044 31 Družstevná pri Hornáde, Slovenská republika
Obec Ďurďošík, Ďurďošík , 044 45 Ďurďošík, Slovenská republika
Obec Ďurkov, Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov, Slovenská republika
Obec Dvorníky - Včeláre, Dvorníky - Včeláre 4, 044 02 Dvorníky - Včeláre, Slovenská republika
Obec Geča, Kostolná 382/8, 044 10 Geča, Slovenská republika
Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov, Slovenská republika
Obec Hačava, Hačava , 044 02 Hačava, Slovenská republika
Obec Háj, Háj 176, 039 01 Háj, Slovenská republika
Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska, Slovenská republika
Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany, Slovenská republika
Obec Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21 Hodkovce, Slovenská republika
Obec Hosťovce, Hosťovce 49, 951 91 Hosťovce, Slovenská republika
Obec Hrašovík, Hrašovík 36, 044 42 Hrašovík, Slovenská republika
Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Hýľov, Slovenská republika
Obec Chorváty, Chorváty 57, 044 02 Chorváty, Slovenská republika
Obec Chrastné, Chrastné 86, 044 44 Chrastné, Slovenská republika
Obec Janík, Janík 135, 044 05 Janík, Slovenská republika
Obec Jasov, Jasov 259, 044 23 Jasov, Slovenská republika
Obec Kalša, Kalša 128, 044 18 Kalša, Slovenská republika
Obec Kecerovce, Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce, Slovenská republika
Obec Kecerovský Lipovec, Kecerovský Lipovec 56, 044 47 Kecerovský Lipovec, Slovenská republika
Obec Kechnec, Kechnec , 044 58 Kechnec, Slovenská republika
Obec Kokšov - Bakša, Kokšov - Bakša 20, 044 13 Kokšov - Bakša, Slovenská republika
Obec Komárovce, Komárovce 22, 044 55 Komárovce, Slovenská republika
Obec Kostoľany nad Hornádom, Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, Slovenská republika
Obec Košická Belá, Košická Belá , 044 65 Košická Belá, Slovenská republika
Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka, Slovenská republika
Obec Košické Olšany, Košické Olšany 118, 044 42 Rozhanovce, Slovenská republika
Obec Košický Klečenov, Košický Klečenov 9, 044 45 Košický Klečenov, Slovenská republika
Obec Kráľovce, Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce, Slovenská republika
Obec Kysak, Kysak 146, 044 81 Kysak, Slovenská republika
Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida, Slovenská republika
Obec Milhosť, Milhosť , 044 58 Milhosť, Slovenská republika
Obec Mokrance, Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance, Slovenská republika
Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská republika
Obec Mudrovce, Mudrovce , 044 47 Mudrovce, Slovenská republika
Obec Nižná Hutka, Ortášska 85/8, 040 18 Nižná Hutka, Slovenská republika
Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 60, 044 45 Nižná Kamenica, Slovenská republika
Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa, Slovenská republika
Obec Nižný Čaj, Nižný Čaj 42, 044 16 Nižný Čaj, Slovenská republika
Obec Nižný Klátov, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov, Slovenská republika
Obec Nižný Lánec, Nižný Lánec 54, 044 73 Nižný Lánec, Slovenská republika
Obec Nová Polhora, Nová Polhora 95, 044 44 Nová Polhora, Slovenská republika
Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Nováčany, Slovenská republika
Obec Nový Salaš, Nový Salaš 75, 044 17 Nový Salaš, Slovenská republika
Obec Obišovce, Obišovce 133, 044 81 Obišovce, Slovenská republika
Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany, Slovenská republika
Obec Opátka, Opátka 17, 044 65 Opátka, Slovenská republika
Obec Opiná, Opiná , 044 47 Opiná, Slovenská republika
Obec Paňovce, Paňovce 8, 044 71 Paňovce, Slovenská republika
Obec Perín - Chym, Perín-Chym , 044 74 Perín-Chym, Slovenská republika
Obec Ploské, Ploské 74, 044 44 Ploské, Slovenská republika
Obec Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč, Slovenská republika
Obec Rákoš, Rákoš 130, 049 61 Rákoš, Slovenská republika
Obec Rankovce, Rankovce 10, 044 45 Rankovce, Slovenská republika
Obec Rešica, Rešica 112, 044 73 Rešica, Slovenská republika
Obec Rozhanovce, SNP 121/48, 044 42 Rozhanovce, Slovenská republika
Obec Rudník, Rudník 1, 906 23 Rudník, Slovenská republika
Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov, Slovenská republika
Obec Seňa, Seňa 200, 044 58 Seňa, Slovenská republika
Obec Skároš, Skároš 91, 044 11 Skároš, Slovenská republika
Obec Slančík, Slančík 83, 044 17 Slančík, Slovenská republika
Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec, Slovenská republika
Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta, Slovenská republika
Obec Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ, Slovenská republika
Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Sokoľany, Slovenská republika
Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica, Slovenská republika
Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša, Slovenská republika
Obec Štós, Štós , 044 26 Štós, Slovenská republika
Obec Trebejov, Trebejov , 044 81 Trebejov, Slovenská republika
Obec Trsťany, Trsťany 20, 044 45 Trsťany, Slovenská republika
Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde, Slovenská republika
Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika
Obec Vajkovce, Vajkovce 84, 044 43 Vajkovce, Slovenská republika
Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky, Slovenská republika
Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida, Slovenská republika
Obec Veľká Lodina, Veľká Lodina , 044 81 Veľká Lodina, Slovenská republika
Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce, Slovenská republika
Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka , 040 18 Vyšná Hutka, Slovenská republika
Obec Vyšná Kamenica, Vyšná Kamenica 39, 044 45 Vyšná Kamenica, Slovenská republika
Obec Vyšná Myšľa, Hlavná 60, 044 15 Vyšná Myšľa, Slovenská republika
Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 86, 044 16 Vyšný Čaj, Slovenská republika
Obec Vyšný Klátov, Vyšný Klátov 131, 044 12 Vyšný Klátov, Slovenská republika
Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev, Slovenská republika
Obec Zádiel, Zádiel 83, 044 02 Zádiel, Slovenská republika
Obec Žarnov, Žarnov 85, 044 02 Žarnov, Slovenská republika
Obec Ždaňa, Jarmočná 4, 044 11 Ždaňa, Slovenská republika
Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka , 044 61 Zlatá Idka, Slovenská republika
Lesy Jasov, s.r.o., Podzámok 166/28, 044 23 Jasov, Slovenská republika
Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mestské lesy Košice a.s. , Južná trieda 11, 040 01 Košice, Slovenská republika
Obecný podnik lesov, služieb a remesiel, s.r.o., Štós 143, 044 26 Štós, Slovenská republika
Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o., HSNP 152, 044 25 Vyšný Medzev, Slovenská republika
Obec Peder, Peder 119, 044 05 Peder, Slovenská republika
Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto 54, 044 18 Slanské Nové Mesto, Slovenská republika
Obec Turnianska Nová Ves, Turnianska Nová Ves , 044 02 Turnianska Nová Ves, Slovenská republika
Mesto Medzev, Štóska 6/6, 044 25 Medzev, Slovenská republika
Mestský podnik lesov Medzev, spoločnosť s ručením obmedzeným, Kováčska , 044 25 Medzev, Slovenská republika