ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041  26  Košice

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-KE-OSZP1-2023/002309-225
Vybavuje/linka
Ing. Petronela Sedláková/

055/6001225
K​o​š​i​c​e​
20. 04. 2023
Vec
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 14.04.2023 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu, spolu s návrhom strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025“. Správu o hodnotení Vám, podľa § 10 ods. 3 zákona, ako dotknutej obci, zasielame (formou zverejnenia). Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025 Žiadame Vás, aby ste podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec, do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a informácii o zverejnení návrhu strategického dokumentu informovali o nich verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámili, kde a kedy možno do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní. Vaše písomné stanovisko k správe a k návrhu strategického dokumentu podľa § 12 ods.1 zákona a potvrdenie o zverejnení oznámenia o zmene strategického dokumentu (dátumy od kedy - do kedy bolo oznámenie zverejnené) prosíme doručiť najneskôr do 21 dní od doručenia tohto listu na adresu: Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja Komenského 52 040 01 Košice Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe. Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať. Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005, počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. Zároveň Vám oznamujeme, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa uskutoční dňa 10.05.2023 o 10.00 hod. v budove Okresného úradu Košice, Komenského 52, 041 26 Košice, v zasadačke č. 101 na 1. poschodí v budove A verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025“.
RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​1​3​8​4​
E-mail
o​s​z​p​.​k​e​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-KE-OSZP1-2023/002309-225
Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov Obec Hačava, Hačava, 044 02 Hačava Obec Háj, Háj, 044 02 Háj Obec Haniska, Haniska, 044 57 Haniska pri Košiciach Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany Obec Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21 Hodkovce Obec Hosťovce, Hosťovce 101, 044 02 Hosťovce Obec Hrašovík, Hrašovík 36, 044 42 Hrašovík Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Hýľov Obec Chorváty, Chorváty 57, 044 02 Chorváty Obec Chrastné, Chrastné 86, 044 44 Chrastné Obec Janík, Janík 135, 044 05 Janík Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 1, 044 23 Jasov Obec Kalša, Kalša 128, 044 18 Kalša Obec Kecerovce, Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce Obec Kecerovský Lipovec, Kecerovský Lipovec 56, 044 47 Kecerovský Lipovec Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58 Kechnec Obec Kokšov-Bakša, Kokšov - Bakša 178, 044 13 Kokšov-Bakša Obec Komárovce, Komárovce 22, 044 55 Komárovce Obec Kostoľany nad Hornádom, Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom Obec Košická Belá, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 Košické Oľšany Obec Košický Klečenov, Košický Klečenov 9, 044 45 Košický Klečenov Obec Kráľovce, Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Obec Kysak, Kysak 146, 044 81 Kysak Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida Obec Malá Lodina, Malá Lodina 3, 044 81 Malá Lodina Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev Obec Milhosť, Milhosť, 044 58 Milhosť Obec Mokrance, Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou Obec Mudrovce, Mudrovce, 044 47 Mudrovce Obec Nižná Hutka, Ortášska 85/8, 040 18 Nižná Hutka Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 60, 044 45 Nižná Kamenica Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa Obec Nižný Čaj, Nižný Čaj 42, 044 16 Nižný Čaj Obec Nižný Klátov, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov Obec Nižný Lánec, Nižný Lánec 54, 044 73 Nižný Lánec Obec Nová Polhora, Nová Polhora 95, 044 44 Nová Polhora Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Nováčany Obec Nový Salaš, Nový Salaš 75, 044 17 Nový Salaš Obec Obišovce, Obišovce 133, 044 81 Obišovce Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany Obec Opátka, Opátka 17, 044 65 Opátka Obec Opiná, Opiná, 044 47 Opiná Obec Paňovce, Paňovce 8, 044 71 Paňovce Obec Peder, Peder 119, 044 05 Peder Obec Perín-Chym, Perín-Chym 180, 044 74 Perín-Chym Obec Ploské, Ploské 74, 044 44 Ploské