ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041  26  Košice

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
159/2023
18.05.2023
Naše číslo
OU-KE-OSZP1-2023/027170-005
Vybavuje/linka
Ing. Petronela Sedláková/

055/6001225
K​o​š​i​c​e​
01. 06. 2023
Vec
Vodíková stratégia Košického kraja – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 19.05.2023 oznámenie o strategickom dokumente „Vodíková stratégia Košického kraja“, ktoré Vám, podľa § 6 ods. 2 zákona, ako dotknutej obci, zasielame (v elektronickej podobe). Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o strategickom dokumente o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámili, kde a kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumente musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od doručenia tohto listu. Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente podľa § 6 ods.6 zákona a potvrdenie o zverejnení oznámenia o strategickom dokumente (dátumy od kedy - do kedy bolo oznámenie zverejnené) prosíme doručiť najneskôr do 15 dní od doručenia tohto listu na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, Komenského 52, 041 26 Košice. Oznámenie o strategickom dokumente „Vodíková stratégia Košického kraja“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodikova-strategia-kosickeho-kraja Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom okresný úrad v sídle kraja rozhodne, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona.
Príloha Oznámenie o strategickom dokumente + návrh strategického dokumentu
RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​1​3​8​4​
E-mail
o​s​z​p​.​k​e​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-KE-OSZP1-2023/027170-005
Obec Bačkovík, Bačkovík, 044 45 Bačkovík Obec Baška, Baška 71, 040 16 Baška Obec Belža, Belža 80, 044 58 Belža Obec Beniakovce, Beniakovce 44, 044 42 Beniakovce Základná škola s MŠ, Bohdanovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce Obec Blažice, Blažice 53, 044 16 Blažice Obec Bočiar, Bočiar, 044 57 Bočiar Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce Obec Boliarov, Boliarov 25, 044 47 Boliarov Obec Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír Obec Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Bukovec Obec Bunetice, Bunetice 5, 044 47 Bunetice Obec Buzica, Buzica, 044 73 Buzica Obec Cestice, Cestice 89, 044 71 Cestice Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa Obec Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce Obec Čižatice, Čižatice, 044 47 Čižatice Obec Debraď, Debraď 147, 045 01 Debraď Obec Drienovec, Drienovec 368, 044 01 Drienovec Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde Obec Ďurďošík, Ďurďošík, 044 45 Ďurďošík Obec Ďurkov, Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov Obec Dvorníky-Včeláre, Dvorníky - Včeláre, 044 02 Dvorníky-Včeláre Obec Geča, Kostolná 382/8, 044 10 Geča Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov Obec Hačava, Hačava, 044 02 Hačava Obec Háj, Háj, 044 02 Háj Obec Haniska, Haniska, 044 57 Haniska pri Košiciach Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany Obec Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21 Hodkovce Obec Hosťovce, Hosťovce 101, 044 02 Hosťovce Obec Hrašovík, Hrašovík 36, 044 42 Hrašovík Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Hýľov Obec Chorváty, Chorváty 57, 044 02 Chorváty Obec Chrastné, Chrastné 86, 044 44 Chrastné Obec Janík, Janík 135, 044 05 Janík Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 1, 044 23 Jasov Obec Kalša, Kalša 128, 044 18 Kalša Obec Kecerovce, Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce Obec Kecerovský Lipovec, Kecerovský Lipovec 56, 044 47 Kecerovský Lipovec Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58 Kechnec Obec Kokšov-Bakša, Kokšov - Bakša 178, 044 13 Kokšov-Bakša Obec Komárovce, Komárovce 22, 044 55 Komárovce Obec Kostoľany nad Hornádom, Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom Obec Košická Belá, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 Košické Oľšany Obec Košický Klečenov, Košický Klečenov 9, 044 45 Košický Klečenov Obec Kráľovce, Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Mesto Košice, referát životného prostredia, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ