História obceSeverne od Štúrova sa na nive Ipža rozprestiera obec Malé Kosihy. V minulosti patrila do dŕžavy Hontianskeho hradu a neskôr hradu Posádka. Kráž Vojtech IV. v roku 1248 daroval magistrovi Štefanovi za jeho vernos, k čomu sa viaže aj prvá písomná zmienka. Obec v nej vystupuje pod menom Keseu. Obyvatelia sa v minulosti živili najmä požnohospodárstvom , dnes vo vežkej miere odchádzajú za prácou k naším južným susedom. Dominantou obce a jej najvýznamnejšou stavbou je rímskokatolícky Kostol svätého Michala Archanjela. Je zaujímavý i z historického hžadiska. Jedná sa pôvodne o románsku rotundu z 12. storočia. Na začiatku 19. storočia bol kostol zrenovovaný a rozšírený. Od polovice 20. storočia v obci funguje materská škola a rožnícke družstvo. Predtým tu bola zriadená aj základná škola. Okolie obce je zaujímavé najmä pre rybárov, ktorý pri rieke Ipež nachádzajú výborný lovný revír. (zdroj: poiplie)

 

Párkánytól (Štúrovo) északra, az Ipoly mellett fekszik Ipolykeszi (Malé Kosihy). A község a múltban a honti vár birtokához tartozott, később pedig a posádkai vár tulajdonába került. IV. Béla király a községet 1248-ban István mesternek adományozta a hűségéért, és ehhez az eseményhez kötődik a falu első írásos említése is (Keseu néven). A lakosok a múltban főleg földműveléssel foglalkoztak, ma pedig többnyire a szomszédos Magyarországon vállalnak munkát. A falu domináns- és egyben legjelentősebb épülete a római katolikus, Szent Mihály arkangyal templom. A 12. században épült, eredetileg rotunda-templomot a 19. század elején felújították és kibővítették. A 20. század közepétől a faluban óvoda működik, és földműves szövetkezet üzemel. A községben régebben volt általános iskola. A falu környékét főleg a horgászok látogatják, akik számára az Ipoly folyó halban gazdag horgászhelyeket biztosít. (forrás: poiplie)

 

To the north from Štúrovo, on the alluvial plain of the Ipež river, the village Malé Kosihy is situated. In the past it belonged under the control of Hontianský castle and later to the castle Posádka. In 1248, the king Vojtech IV gave it to the master Štefan for his faithfulness what is connected also with the first written mention ( name Keseu). In the past the inhabitants lived mainly on agriculture, today in large measure they go to work to our south neighbours. The dominant of village and its most important building is the Roman-Catholic Church of Saint Michal the Archangel. Originally it was a Romanesque rotunda from the 12th century. At the beginning of 19th century the church was renovated and extended. Since the half of 20th century there has run a kindergarten and agrarian cooperative. Before that there was established an elementary school. Surroundings is interesting especially for fishermen who find there an excellent fishing ground by the Ipež river. (source: poiplie)

Wikipedia: SK EN HU

Kontakty - Elérhetőségek

Obecný úrad
Malé Kosihy 3
943 61 Salka

Tel. 036/7584133
Tel. 036/7584134
Tel. 036/7584135 
Fax. 036/7584134
Mob. 0905603471

ou@malekosihy.sk
starosta@malekosihy.sk
www.malekosihy.sk

Obec komunikuje ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny podža zákona č. 184/1999 Z. z.

obecný úrad

×