ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Partizánska 1057, 069  01  Snina

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-SV-OSZP-2023/000539-002
Vybavuje/linka
Ing. Jozef Kudravý/7685637
S​n​i​n​a​
25. 05. 2023
Vec
„I/74-043 Ubľa most M7607“ – zaslanie zámeru dotknutým obciam
Navrhovateľ, Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Košice , IČO : 003328 doručil dňa 22.05.2023 Okresnému úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina (ďalej „OÚ Snina, odbor SoŽP“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „I/74-043 Ubľa most M7607“. OÚ Snina, odbor SoŽP, ktorý je podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 písm. k) a § 56 písm. k) zákona príslušným orgánom štátnej správy, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom. Zámer vypracovaný podľa prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z. je zverejnený na internetovej stránke : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-74-043-ubla-most-m7607 Vzhľadom k upusteniu OÚ Snina, odboru SoŽP od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti listom č. OU-SV-OSZP-2023/000446-002 zo dňa 31.03.2023 zámer obsahuje jedno riešenie navrhovanej činnosti a nulový variant. Žiadame Vás, aby ste podľa § 23 ods. 3 zákona, ako dotknuté obce, informovali do 3 pracovných dní od doručenia tohto zámeru o tomto zámere verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň verejnosti oznámili, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude Vaše písomné stanovisko doručené, podľa § 23 ods. 4 zákona bude stanovisko považované za súhlasné. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle Okresného úradu Snina alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.
Prílohy
Zámer
Ing. Hedviga Štofiková
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​7​7​6​8​5​6​3​7​
E-mail
o​s​z​p​.​s​v​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-SV-OSZP-2023/000539-002
Obec Ubľa, Ubľa 368, Ubľa Obec Michajlov, Michajlov 56, 067 73 Michajlov Obec Kolonica, Kolonica 118, 067 61 Kolonica Obec Klenová, Klenová 126, 067 72 Klenová Obec Ladomirov, Ladomirov 181, 067 71 Ladomirov Obec Kalná Roztoka, Kalná Roztoka 199, 067 72 Kalná Roztoka Obec Šmigovec, Šmigovec 38, 067 73 Šmigovec Obec Strihovce, Strihovce 60, 067 73 Strihovce Obec Hrabová Roztoka, Hrabová Roztoka 29, 067 73 Hrabová Roztoka Obec Dúbrava, Dúbrava 191, 032 12 Dúbrava