OKRESNÝ ÚRAD SNINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Partizánska 1057, 069 01  Snina

Číslo spisu
OU-SV-OSZP-2023/000539-028
Snina
21. 07. 2023
Logo
Rozhodnutie
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Popis konania / Účastníci konania
1. Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a sprava ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 2. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd 3. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy 4. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny 5. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 6. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov 7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. Novembra 1507/2, 066 18 Humenné 8. Správa a údržba Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné 9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Ul. Kudlovská 173, 066 01 Humenné 10. Okresný úrad Snina, Odbor krízového riadenia, Partizánska 1057, 069 01 Snina 11. Okresný úrad Snina, Odbor SoŽP, úsek ŠVS, ŠSOH, Partizánska 1057, 069 01 Snina 12. Okresný úrad Humenné, odbor CDaPK 13. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor 14. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 15. Obec Ubľa, 16. Obec Ladomírov, 17. Obec Kolonica, 18. Obec Klenová 19. Obec Michajlov, 20. Obec Dúbrava, 21. Obec Kalná Roztoka, 22. Obec Strihovce, 23. Obec Šmigovec, 24. Obec Hrabová Roztoka
Výrok
Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a podľa ust. § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe zámeru „I/74-043 Ubľa most M7607“, ktorý predložil navrhovateľ, Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO : 003328 a po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. takto: Navrhovaná činnosť, „I/74-043 Ubľa most M7607“, uvedená v predloženom zámere, ktorá sa má realizovať v Prešovskom kraji, okrese Snina, v katastrálnom území obce Ubľa , na parcelách reg. CKN 1395, 1419, 1424, 1643, 1644, 1646 a 1662/1 sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o posudzovaní). Pre uvedenú činnosť je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. Požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o jej povolení podľa osobitných predpisov : • Stavebník je povinný pred začatím výstavby požiadať správny orgán o vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 330/1991 Zb. o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy. • Z hľadiska ochrany vodných pomerov dodržať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, najmä § 10 bod 2 písm. d) tohto zákona, podľa ktorého povodňový plán zabezpečovacích prác vypracúva vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území. • Na uskutočnenie stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. • Na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 23 ods. 1 vodného zákona. • Počas výstavby neumiestňovať stavebný materiál a zeminu do prietokového profilu ani pozdĺž brehovej čiary vodného toku. • Realizovať demoláciu nosnej konštrukcie mosta pomocou žeriavu, bez spúšťania sute do koryta vodného toku. • Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené v zámere je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie stavby a v plnej miere zohľadniť pri povoľovaní stavby. • Pri spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť informácie vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanoviska doručeného k predmetnej navrhovanej činnosti od MŽP SR, odboru štátnej geologickej správy. • Pred započatím realizácie výstavby mostného objektu investor stavby zabezpečí urgentnú zdravotnú pohotovosť z mesta Snina a verejnú dopravu prevádzkovateľ zabezpečí tak, aby bolo možné dopravné spojenie s obcou Ubľa s možnosťou dochádzky do práce, na poštu a do zdravotného strediska v obci Ubľa. • Pri stavebných prácach zabezpečiť bezporuchovú prevádzku stavebných mechanizmov a použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zamedzilo prípadnému úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd. Stavenisko vybaviť prostriedkami na riešenie havarijných situácii (napr. absorbent a podobne). • Pri nakladaní s odpadmi dôrazne uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva. Upozornenie Podľa § 38 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa. Ak zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov, príslušný orgán upozorní na povinnosť doručiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov, rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO : 003328 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 22.05.2023 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „I/74-043 Ubľa most M7607“ (ďalej len zámer). Dňom doručenia zámeru bolo začaté správne konanie vo veci posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti. Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ, prostredníctvom firmy KApAR, s.r.o, Prešov, požiadal listom č. 50/2023 zo dňa 20.04.2023 príslušný orgán o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru, čomu príslušný orgán podľa § 22 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutím č. OU-SV-OSZP-2023/000505-002 zo dňa 02.05.2023 vyhovel. Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č.8 zákona o posudzovaní vplyvov zaradená do kapitoly č. 13. – Doprava a telekomunikácie, položka č. 8. Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov, časti B – bez limitu a okrajovo aj do kapitoly č. 10 – Vodné hospodárstvo, položka č. 7. Objekty protipovodňovej ochrany, časti B – bez limitu a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov. Popis navrhovanej činnosti: Stavba I/74-043 Ubľa most M7607 sa člení na dva stavebné objekty: 1. SO 100-00 Úprava cesty I/74 V rámci tohto objektu je navrhovaná rekonštrukcia cesty I/74 v katastrálnom území Ubľa. Začiatok úseku (ZÚ) je v kumulatívnom staničení 55,500 cesty I/74 a koniec úseku (KÚ) je v kumulatívnom staničení 55,710 cesty I/74. Rekonštrukcia cesty je navrhnutá v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostom M7607, ktorého rekonštrukciu rieši objekt SO 200-00 v rámci tejto stavby. Rekonštrukcia odstráni havarijný stavebno-technický stav mosta a zabezpečí bezpečnosť a plynulosť účastníkov cestnej premávky. Súčasťou rekonštrukcie je aj úprava križovatky I/74 s cestou II/566 usmernením jazdných pruhov vodorovným dopravným značením. Celková dĺžka rekonštrukcie je 215,297 m. Rekonštrukcia cesty je navrhnutá v rozsahu úpravy horných asfaltových vrstiev jestvujúcej vozovky, a to výmenou obrusnej a ložnej asfaltovej vrstvy, s úpravou priečneho a pozdĺžneho sklonu z dôvodu zabezpečenia odvodnenia a v súvislosti s napojením na rekonštruovaný most. V mieste nevyhovujúcich šírkových pomerov je navrhnuté rozšírenie cesty dobudovaním vozovky na normové parametre. Ďalej rekonštrukcia rieši spevnenie zemných krajníc štrkodrvinou fr.0/32 hr. 100 mm, osadenie oceľového zvodidla úrovne zachytenia H1 (rieši SO 200-00), smerových stĺpikov. Cesta I/74 je na začiatku a konci úseku plynulo napojená na jestvujúce cesty. Na cestu I/74 je v km 0,030 napojený zjazd a v km 0,090 je napojená jestvujúca cesta II/566 v stykovej križovatke. Všetky napojenia ostanú zachované. Nepredpokladá sa kolízia s podzemnými inžinierskymi sieťami. Dopravné obmedzenia počas výstavby : Most M7607 je v zlom technickom stave a preto bude potrebná úplná uzávera cesty I/74 v mieste mosta. Na zabezpečenie prístupu a obsluhy územia je preto navrhnutá obchádzková trasa, počas rekonštrukčných prác. Obchádzková trasa bude vedená po jestvujúcej ceste II/566 a III/3892 cez obce Klenová a Kalná Roztoka. 2. SO 201-00 Rekonštrukcia mosta M7607 Charakteristika jestvujúceho mosta Existujúci jednopoľový most postavený v roku 1959 je tvorený nosnou trámovou konštrukciou z prefabrikovaných nosníkov typu „Vloššák“ a vyrovnávajúcou doskou. Na oboch stranách sú chodníkové rímsy šírky 1,38 – 1,46 m opatrené oceľovým zábradlím. Dĺžka mosta je 31,36 m a celková šírka mosta je premenná 9,45 – 9,575 m. Celá konštrukcia je značne degradovaná pôsobením poveternostných vplyvov a agresívnym účinkom chemického posypu v zimnom období a nadrozmernou dopravou. Demolácia jestvujúceho mosta Demolácia konštrukcie mosta bude prebiehať po zhotovení dočasného dopravného značenia a bezpečnostného zariadenia. Odstráni sa príslušenstvo, ktoré pozostáva zo zábradlia, vrstiev vozovky a monolitických ríms. Následne sa vybúra nosná konštrukcia. Po odbúraní vodorovnej nosnej konštrukcie sa prejde plynulo k vybúraniu časti spodnej stavby. V rámci búracích prác sa priestor pod mostom a v jeho okolí očisti od nánosov a náletových drevín a vyčisti koryto pod mostom, pred vtokom a za vtokom na dĺžke cca 5 m. Pre búracie práce bude vypracovaný technologický postup búracích prác, ktorý zhotoviteľ predloží na schválenie autorskému dozoru. Charakteristika nového mosta Novo navrhnutý most M76070 je jednopoľová trámová konštrukcia s dĺžkou prefabrikovaných nosníkov 24 m. Uloženie mosta je na krajných masívnych oporách so zavesenými šikmými krídlami. Zakladanie je hĺbkové na mikropilótach. V okolí mosta je navrhnutá úprava vtoku a výtoku 3 m pred a 3 m za mostom. Úprava toku pozostáva z kamenej dlažby hr. 200 mm osadenej do betónu 150 mm a je ukončená stabilizačným prahom. Pozdĺžny sklon vodného toku 0,8 % vychádza z existujúceho spádu. Koryto je navrhnuté na prietok storočnej vody Q100. Terénne úpravy v okolí mosta Za mostným objektom v smere pozdĺžneho aj priečneho sklonu na najnižšom mieste sa zrealizuje odvodňovací žľab šírky 600 mm osadený medzi obrubníky hr. 100 mm. Žľab bude vyvedený do vodného toku, kde je na zabránenie vymieľania zhotovené vývarisko. Okolitý terén v rámci uvažovanej úpravy sa očistí od krovia a tráv. Ostatné zatrávnené plochy v okolí stavby budú opätovne zatrávnené. Upravené svahy v okolí stavby sa osejú trávnym semenom. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie Vplyv na obyvateľstvo a jeho aktivity Počas výstavby: Je predpoklad, že počas výstavby dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a miernemu znečisteniu ovzdušia emisiami zo stavebných strojov a stavebnej činnosti v stavbou dotknutom území. Tieto vplyvy sú lokalizovane na stavenisko, mimo zástavby obcí a neovplyvnia obytné prostredie v území. Priamo budú dotknutí obyvatelia, ktorí sa denne alebo nepravidelne pohybujú po ceste I/74 v úseku Ubľa – Ladomirov – Kolonica z dôvodu mierneho predlženia trasy. Ovplyvnenie priemyselnej výroby a nevýrobných činností sa nepredpokladá. Počas prevádzky: Navrhovaná činnosť nemá oproti súčasnému stavu, vplyv na obyvateľov a rozvoj sídiel, resp. po ukončení rekonštrukcie mosta sa premávka v tomto úseku vráti k plynulej obojsmernej premávke. Veľkosť, rozsah a časovú expozíciu týchto nepriaznivých vplyvov je možné obmedziť organizačnými opatreniami vo výstavbe, organizácii prác, dodržiavaní technologickej a pracovnej disciplíny. Vplyvy na horninové prostredie Počas výstavby: • Narušenie horninového prostredia počas zakladanie nového mosta: V súvislosti s navrhovaným spôsobom zakladania mosta v jestvujúcich overených geologických a hydrogeologických pomeroch sa nepredpokladá významnejší negatívny vplyv na horninové prostredie. Zásah do horninového prostredia bude iba lokálneho charakteru v hĺbke do 6,5 m. • Úprava cesty I/74: úpravy horných asfaltových vrstiev jestvujúcej vozovky, rozšírenie cesty dobudovaním vozovky v mieste nevyhovujúcich šírkových pomerov, spevnenie zemných krajníc štrkodrvinou – práce realizované na povrchu v prevažnej miere v rámci súčasného cestného telesa s minimálnym predpokladom ovplyvnenia horninového prostredia. • Úprava koryta toku Ublianka: Úprava toku pozostáva z kamenej dlažby hr. 200 mm osadenej do betónu – práce realizované v malej hĺbke (do 0,5 m), bez vplyvu na horninové prostredie a reliéf. • Možné negatívne ovplyvnenie horninového prostredia súvisí iba s rizikom prípadnej havárie (úniku ropných látok zo stavebných mechanizmov). Toto riziko je možné eliminovať pravidelnou kontrolou stavu mechanizmov a dodržiavaním všeobecne platných technologických a organizačných opatrení. Významnosť vplyvu v prípade havarijnej situácie nie je možné predvídať. Počas prevádzky: Bez vplyvu na horninové prostredie a reliéf a to najmä v porovnaní so súčasným stavom. Celkovo je možné pôsobenie na horninové prostredie hodnotiť ako negatívne, zanedbateľné, na úrovni rizika. Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu Počas výstavby: Ovplyvnenie povrchových vôd súvisí s ich otvorenosťou, dochádza tu k priamemu vnikaniu kontaminantov do tokov. Rozhodujúcim momentom sú kontakty tokov so stavebnými úkonmi. Okrem charakteru stavebného zásahu významnú úlohu zohrávajú aj hydrologické parametre tokov. U tokov s vyššími prietokmi a prirodzeným korytom sa lepšie prejavujú samočistiace procesy. K znečisteniu toku Ublianka zákalotvornými a inými látkami dôjde: • Pri zemných prácach v tesnej blízkosti toku (odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie plôch záberov pôdy, výkopové práce), ak budú realizované za daždivého počasia dôjde k znečisteniu toku zákalotvornými látkami. Toto znečistenie bude pôsobiť iba krátkodobo. • Pri prácach v koryte toku súvisiacimi s demoláciu nosnej konštrukcie mosta. V prípade, že bude použitá technológií búrania nosnej konštrukcie mosta búraním do koryta Ublianky, s pozíciou demolačného zariadenia na brehu, bude koryto mimo zákalotvorných látok dočasne znečistené taktiež stavebným odpadom (betón, príp. ostatky asfaltových zmesí a izolačných materiálov z odstránených vrstiev vozovky). Zároveň pri následnom odstraňovaní vybúraných materiálov z koryta dôjde k ďalšiemu priamemu zásahu stavebných strojov do koryta a znečisteniu vôd zákalotvornými látkami. V prípade použitia spôsobu demolácie nosnej konštrukcie mosta pomocou žeriava umiestneného na ceste I/74, bude výrazne obmedzené znečistenie koryta rieky stavebným odpadom. V prípade použitia tejto alternatívy demolácie bude celkové znečistenie koryta toku Ublianka a povrchových vôd výrazne menšie. • Pri úprave koryta Ublianky: pri odstraňovaní jestvujúcej, čiastočne rozpadnutej úpravy koryta ako aj pri zriedení novej úpravy, ktorá pozostáva z kamenej dlažby osadenej do betónu dôjde k priamemu zásahu do vodného prostredia, ktoré môže byť mimo zákalotvorných látok (splachu zeminy) znečistené, pri nesprávnej realizácii prác stavebných aj výtokom z betónových zmesí. • Vplyv na priebeh povodní: podľa § 4 ods. 2, písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je prestavba mosta M7607 definovaná aj ako opatrenie zabezpečujúce prietokovú kapacitu koryta vodného toku. V súvislosti s výstavbou nového mosta sa zlepší prietočnosť koryta Ublianky v dotknutom úseku – NČ upraví prietok v koryte toku na Q100+ min. 0,5 m a taktiež sa priestor pod mostom a v jeho okolí očisti od nánosov a náletových drevín a vyčisti sa koryto pod mostom, pred vtokom a za vtokom na dĺžke cca 5 m. V rámci prečistenia koryta budú odstránené aj ostatky drevených pilierov z riečiska. Navrhovaná činnosť v predkladanom rozsahu môže mať krátkodobý vplyv na prípadný priebeh povodní na dotknutom úseku toku z dôvodu mierneho zníženia prietoku koryta počas prác vykonávaných v koryte. Podrobné posúdenie pôsobenia tohto vplyvu vrátane návrhu opatrení bude obsahovať povodňový plán zabezpečovacích prác vypracovaný pre obdobie výstavby, ktorý bude odsúhlasený správcom toku. Ovplyvnenie vodných zdrojov a pásiem hygienickej ochrany vodných zdrojov : • Vodný zdroj „Brusný potok“ vrátane jeho pásiem hygienickej ochrany sa nachádza mimo územia možného pôsobenia vplyvov navrhovanej činnosti. • Ostatné vodné zdroje v území: studne pre individuálny odber vody sú umiestnené mimo oblasti možného pôsobenia vplyvov posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti. Ich ohrozenie aj v prípade vzniku havarijnej situácie je nepravdepodobné. Počas prevádzky: Navrhovanou činnosťou nedôjde k zmenám v pôsobení vplyvov v porovnaní so súčasným stavom. Riziko výraznejšieho znečistenia povrchových a podzemných vôd počas výstavby, ako aj prevádzky súvisy so vznikom havarijných situácií (nedodržanie technologických postupov, zlý technický stav používaných mechanizmov, poruchy a havárie stavebných mechanizmov, havárie vozidiel počas prevádzky cesty). Jedná sa o bezprostredný vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd s pomerne krátkym trvaním, avšak s možnými značnými následkami. Tieto stavy nie je možné predvídať. Vplyvy na pôdu Trvalé zábery pôdy: súvisia s úpravou cesty I/74, kde je v mieste nevyhovujúcich šírkových pomerov navrhnuté rozšírenie cesty dobudovaním vozovky na normové parametre. Mimo reálneho stavu súčasného cestného telesa vymedzeného pätou svahu násypu dôjde k novým trvalým záberom v rozsahu: - KNC 1662/1 - vodná plocha ........... do 37 m2 - KNC 1424 – orná pôda .................... do 56 m2 - KNC 1419 - orná pôda .................... do 127 m2 Dočasné zábery pôdy: Nároky na dočasné zábery pozemkov súvisia so zriadením manipulačných priestorov pre demoláciu a výstavbu mosta M7607 a úpravami koryta Ublianky. V rámci dočasných záberov bude dotknutá: • Poľnohospodárska pôda (orná pôda) na celkovej výmere do 16 m2. Jedná sa o použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. Na poľnohospodárskych pozemkoch bude vykonaná skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy podľa „Bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy“, ktorá bude vypracovaná v ďalšej etape prípravy stavby. Pozemky dočasných záberov budú po ukončení prác uvedené do pôvodného stavu podľa „Návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu“ spracovaného oprávnenou osobou. • Vodná plocha na celkovej výmere do 530 m2. Jedná sa o zábery súvisiace so zriadením manipulačných plôch pre výstavbu mosta a zábery súvisiace s úpravou brehov koryta toku Ublianka, pričom vo výmere dočasných záberov je zahrnuté aj dno koryta potoka. Plochy evidované ako vodná plocha nedotknuté úpravou (spevnením brehov) budú uvedené do pôvodného stavu podľa požiadaviek správcu toku. • Zastavané plochy – jedná sa o záber do 125 m2 v rámci jestvujúceho cestného telesa ciest I/74 a II/566. Konečná úprava týchto plôch bude v súlade s projektom stavby. Vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu Počas výstavby Je predpoklad, že realizáciou navrhovanej činnosti dôjde počas výstavby k dočasnému zvýšeniu znečistenia ovzdušia emisiami zo stavebných strojov v riešenom území. Tieto vplyvy sú lokalizovane na najbližšie okolie staveniska a považované za málo významné, pričom uvedené vplyvy budú časovo obmedzené na obdobie výstavby a budú pôsobiť mimo zastavaných území obcí. Počas prevádzky: V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti nevznikne v danom území žiadny nový zdroj znečisťovania ovzdušia. Pomery v území budú rovnaké ako pred realizáciou navrhovanej činnosti. Vplyvy na biotu Predpoklad pôsobenia negatívnych vplyvov s dlhodobým následkom súvisí najmä s realizácie zemných prác v rozsahu trvalých a dočasných záberov, kde dôjde k odstránenie súčasného pôdneho krytu, likvidácii rastlinných spoločenstiev a pôdnych organizmov. Vzhľadom na charakter a stav dotknutých spoločenstiev (druhovo chudobné ttp, nitrofilná ruderálna vegetácia a orné pôdy), ako aj skutočnosť, že tieto vplyvy budú pôsobiť iba na malý okruh živočíchov (pôdna fauna) hodnotíme tieto vplyvy ako negatívne dlhodobé, málo významné, s postupným návratom obdobných spoločenstiev na plochy dočasných záberov.  Výrub drevín: sa vyžaduje v súvislosti s úpravou cesty I/74.  Zásah do biotopu európskeho významu: v území dotknutom navrhovanou činnosťou sa nenachádzajú – bez vplyvu  Vplyvy na ichtyofaunu: K priamemu zásahu do biotopu rýb (vodného prostredia) dôjde pri prečistení koryta poukončení výstavby a čiastočne aj pri realizácií úprav brehov koryta toku Ublianka. Nepriamy zásah vyvolajú stavebné aktivity vykonávané v blízkosti toku. Ďalší priamy vstup do riečiska závisí od zvolenej technológie demolácie mosta:  V prípade, že bude použitá technológií búrania nosnej konštrukcie mosta búraním do koryta Ublianky bude narušenie vodného prostredia výraznejšie v dôsledku znečistenia toku stavebným odpadom a následným odstraňovaním vybúraných materiálov z koryta. Mimo znečistenia vodného prostredia dôjde aj k priamym viacnásobným zásahom do pobytového územia rýb.  V prípade použitia spôsobu demolácie nosnej konštrukcie mosta pomocou žeriava umiestneného na ceste I/74, bude výrazne obmedzené znečistenie koryta rieky stavebným odpadom, ako aj samotný zásah do vodného prostredia. V prípade použitia tohto spôsobu demolácie bude celkový zásah do biotopu rýb výrazne menší. Stavebné aktivity realizované v toku a jeho blízkosti spôsobia dočasné zakalenie toku a otrasy, ktoré sa prenesú do vodného prostredia a dočasne budú vyrušovať celú ichtyofaunu. Zakalenie toku, pohyb mechanizmov a vibrácie vyvolajú dočasné teritoriálne zmeny v správaní (presun do pokojnejších vôd), ktoré však nebudú mať trvalý a významný vplyv na uvedené druhy v rámci ich celkového výskytu v toku, ktorý je územím európskeho významu. Pri stavebných aktivitách realizovaných priamo v toku (demolácia nosnej konštrukcie mosta do toku, prečistenie koryta, úprava brehov koryta) môže dôjsť k úhynu rýb a to najmä mladých jedincov vo vekovej kategórií do 1 roka (plôdik rýb), ktoré sa zdržiavajú na okrajoch riečiska, resp. sa ukrývajú pod kameňmi alebo v štrkovo- bahnitých nánosoch dna (mihuľa potiská, čerebľa pestrá, pĺže a všetky druhy hrúzov), t.j. majú takzvané „teritoriálne“ správanie. Vyhodnotenie vplyvov na ostatnú faunu Významnú časť fauny dotknutého úseku toku Ublianka a priľahlého okolia tvorí avifauna. Avifauna nie je zaradená medzi predmety ochrany ÚEV Ublianka, je však chránená podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a niektorých nadväzujúcich právnych predpisov (všetky druhy voľne žijúcich vtákov sú chránené). V území priamo dotknutom navrhovanou činnosťou neboli identifikované vhodné lokality na hniezdenie vtákov. Je však pravdepodobný výskyt hniezd v brehových porastoch na priľahlých úsekoch toku a v lesnom poraste nad cestou I/74 a II/566. Významnejšie ovplyvnenie hniezdneho správania sa vtáctva v území sa v súvislosti s realizáciou NČ neočakáva. Vzhľadom na hniezdny cyklus vtákov (marec – september/október) bude významnosť pôsobenia vplyvov závisieť najmä od termínu realizácie stavebných prác, najmä demolácie jestvujúceho a zakladania nového mosta. V prípade, že tieto budú realizované mimo hniezdneho obdobia (október – február) nie je predpoklad ovplyvnenia hniezdenia v tejto lokalite. Taktiež sa nepredpokladá, že dôjde k opusteniu hniezd, ak sa práce začnú realizovať v priebehu hniezdneho obdobia – vtáky hniezdiace v blízkosti mosta M7607 sú zvyknuté na hluk a vyrušovanie z dopravy a je pravdepodobné, že kvôli pôsobeniu nového hluku zo stavebných činností neopustia hniezda po nakladení vajíčok, resp. po vyliahnutí mláďat. Najrizikovejšie obdobie pre narušenie hniezdnych zvyklostí v dotknutej oblasti je realizácia hlavných stavebných prác v období zahniezďovania – február/marec. Menšie druhy, najmä spevavce nebudú výrazne podliehať vplyvom, dočasne sa presunú do blízkych kľudnejších zón tangovaného územia. Väčšie druhy dočasne opustia biotop rieky v dotknutom úseku. Počas prevádzky nedôjde k zmene v pôsobení vplyvov. Počas výstavby dôjde k vyrušovaniu (hluk zo stavebných mechanizmov) aj ostatných živočíchov žijúcich v blízkosti dotknutého úseku cesty. Vzhľadom na to, že tieto negatívne procesy budú priestorovo obmedzené na malé územie a budú realizované v území pravidelne zaťažovanom hlukom z cestnej dopravy, nie je predpoklad, že realizácia stavby vyvolá trvalé zmeny v teritoriálnom resp. migračnom chovaní zvierat. Vplyvy na krajinnú štruktúru, scenériu a prvky ÚSES Vplyvy na krajinnú štruktúru a scenériu krajiny Realizácia navrhovanej činnosti vyvolá iba nepatrné dočasné zmeny v štruktúre a scenérii krajiny súvisiace s dočasnými zábermi pozemkov. Po ukončení prestavby mosta budú pozemky uvedené do pôvodného stavu a celková štruktúra a scenéria krajiny bude porovnateľná so súčasným stavom. Vplyvy na ÚSES Prvky ÚSES na nadregionálnej úrovni – bez zásahu. Navrhovaná činnosť bude realizovaná priamo v území regionálneho biokoridoru RBk2 Ubľanka a genofondovej lokality GL54 Potok Ublianka. Počas realizácie stavebných prác dôjde v území ku kumuláciu vplyvu z dopravy s vplyvmi zo stavebných prác (hluk, prašnosť, vibrácie). Pôsobenie negatívnych vplyvov zo stavebných prác bude najvýraznejšie v etape demolácie súčasného mosta a pri zakladaní nového mosta (nárazové pôsobeniu hluku vyššej intenzity), bude však pôsobiť iba krátkodobo. V dôsledku pôsobenia týchto vplyvov dôjde k dočasnému a čiastočnému narušeniu integrity biokoridoru a to najmä počas dennej doby, nepriaznivé vplyvy však budú pôsobiť iba na malom území. Nakoľko nedôjde k vytváraniu novej bariéry v toku Ublianky, nepredpokladá sa narušenie migrácie vodných a ostatných živočíchov. Narušenie resp. znehodnotenie GL 54 sa nepredpokladá. Ostatné územia RÚSES nachádzajúce sa v okolí realizácie navrhovanej činnosti nebudú dotknuté. Vplyvy na dopravu Počas výstavby Realizácia navrhovanej činnosti bude mať počas obdobia výstavby priamy vplyv na plynulosť premávky na ceste I/74 v smere Dlhé nad Cirochou – Snina – Ubľa - Ukrajina. Po uzatvorení mosta M7607 a presmerovaní dopravy na dočasnú obchádzkovú trasu po ceste II/566 dôjde:  pre tranzitnú dopravu k presmerovaniu dopravy na cestu nižšej kategórie, ale so skrátením prejazdu v úseku Ubľa – Stakčín o 2 km,  pre miestnu dopravu smerujúcu z obce Ladomirov a Kolonica do obce Ubľa, resp. na Ukrajinu o predĺženie cesty o 16,5 km z obce Ladomirov a o 6 km z obce Kolonica. Počas prevádzky Realizácia navrhovanej činnosti odstráni havarijný stav mosta, dlhodobé zabezpečí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a zlepší dopravno-technické parametre komunikácie Vplyvy na archeologické, paleontologické náleziská a významné geologické lokality náleziská V území ovplyvnenom navrhovanou činnosťou nie sú evidované archeologické a paleontologické lokality Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne hodnoty hmotnej či nehmotnej povahy a navrhovaná činnosť svojím charakterom vylučuje vplyv na miestne zvyklosti a tradície. Vplyvy na chránené územia ochrany prírody a krajiny Navrhovaná činnosť zasahuje do územia európskeho významu Ublianka (SKUEV0063), na ktorom je vyhlásený 2. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. Iné chránené územia a ich ochranné pásma definovaných podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody nie sú dotknuté. Vyhodnotenie vplyvov na ÚEV Ublianka (SKUEV0063) sa vo vzťahu k navrhovanej činnosti považuje za územie priamo dotknuté z dôvodu výstavby mosta M7607 a úpravou koryta toku Ublianka. Vyhodnotenie záberov ÚEV Ublianka: k.ú. Ubľa, parcela KNC č. 1622/1 (vodná plocha)  Trvalý záber (zničenie) do 37 m2 (úprav šírkových pomerov cesty I/74)  Dočasný záber (poškodenie) do 530 m2. V rámci dočasných záberov navrhovaná činnosť priamo ovplyvňuje biotopy ÚEV a to zásahom do brehov koryta toku Ublianka pri terénnych úpravách okolia mosta pred a po výstavbe (terén sa v rámci uvažovanej úpravy sa očistí od krovia a tráv a po ukončení prác sa uvedie do pôvodného stavu a oseje trávnym semenom) a pri realizácií úprav potoka (v okolí mosta je navrhnutá úprava vtoku a výtoku 3 m pred a 3 m za mostom. Celkové vyhodnotenie vplyvu na ÚEV Ublianka Integrita ÚEV Ublianka v úseku realizácie navrhovanej činnosti bude čiastočne územne narušená, nepriaznivé vplyvy však budú pôsobiť iba na malom území a budú dočasné. Na základe vykonaného posúdenia možno konštatovať, že navrhovaná činnosť nebude mať významný nepriaznivý vplyv na integritu územia sústavy Natura 2000. Z hľadiska cieľov ochrany ÚEV Ublianka ako celku nemá projekt významy nepriaznivý vplyv ani na integritu územia a ani na predmety ochrany. Významné pôsobenie vplyvov na predmety ochrany je možné predpokladať iba pri vzniku havarijnej situácie väčšieho rozsahu (znečistenie toku ropnými produktmi zo stavebných strojov). Navrhnuté zmierňujúce opatrenia je potrebné zahrnúť do projektovej dokumentácie stavby, do súhlasov na realizáciu stavby a projektu organizácie výstavby, ktorý vypracuje dodávateľ stavby. Vplyvy na chránené vodohospodárske oblasti (CHVO) Najbližšia CHVO Vihorlat sa nachádza mimo územia možného pôsobenia vplyvov navrhovanej činnosti. Hodnotenie zdravotných rizík Počas výstavby: V tomto období sa predpokladá zvýšenie, resp. zmena pôsobenia nepriaznivých krátkodobých vplyvov súvisiacich s výstavbou:  v území ako nový dočasný zdroj hluku a exhalátov bude pôsobiť samotné stavenisko – mimo obytného prostredia,  zvýši sa hladina hluku z dopravy na trase dočasnej obchádzkovej trasy v obytnom prostredí Klenová a Kalná Roztoka. Toto zvýšenie však bude krátkodobé (cca 6 mesiacov),  zníži sa hladina hluku z dopravy na trase I/74 v obytnom prostredí Ladomirov a Kolonica. Toto zníženie však bude krátkodobé (cca 6 mesiacov) a minimálne,  zvýši sa úroveň prašnosti v mieste stavby - mimo obytného prostredia. Nakoľko tieto vplyvy budú pôsobiť iba krátkodobo a zväčša mimo obytného prostredia obcí, nepredpokladá sa, že v dôsledku ich pôsobenia môže dôjsť k zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľov dotknutej oblasti. Zároveň v oblasti nie sú realizované iné činnosti, výstupy z ktorých by mohli v kombinácii s výstupmi zo navrhovanej činnosti kumulatívne a synergicky negatívne pôsobiť na zdravotný stav obyvateľov v danej oblasti. Počas prevádzky: Očakávané pôsobenie vplyvov predkladanej navrhovanej činnosti vo vzťahu k možným zdravotným rizikám je rovnaké ako pri pôvodnom riešení. Bez vplyvu oproti súčasnému stavu. Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 1 a ods.2 zákona o posudzovaní, Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy oznámil začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer listom číslo OU-SV-OSZP-2023/000539-002 zo dňa 25.05.2023 dotknutým obciam (Obec Ubľa, Obec Kolonica, Obec Michajlov, Obec Ladomírov, Obec Klenová, Obec Kalná Roztoka, Obec Šmigovec, Obec Strihovec, Obec Hrabová Roztoka), a listom číslo OU-SV-OSZP-2023/000539-003 zo dňa 25.05.2023 rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom (Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany prírody, Ministerstvo dopravy SR, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Okresný úrad Snina, Odbor krízového riadenia, Okresný úrad Snina, Odbor SoŽP, úsek ŠVS, ŠSOH, OPaK, Okresný úrad Humenné, odbor CDaPK, Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prešov, Odbor SoŽP). Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-74-043-ubla-most-m7607 zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť. Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec mohli podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k navrhovanej činnosti najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie nedoručené písomné stanoviská v uvedenej lehote považuje za súhlasné. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie na stanoviská doručené po lehote nemusí prihliadnuť. Verejnosť mohla doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k navrhovanej činnosti najneskôr do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov. Písomné stanoviská sa považujú za doručené, aj keď boli v určenej lehote doručené dotknutej obci. V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú citované v skrátenom znení): 1. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Mierová 1,066 01 Humenné, list číslo OU-HE-PLO-2023/007888-002 zo dňa 26.05.2023 podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 26.05.2023. Z predloženého podania vyplýva, že pôjde o stavbu v k. ú. Ubľa. Podľa § 5 ods. 4 písm. l) zákona č. 330/1991 Zb. sa správny orgán vyjadruje k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu. Ak pozemky nie sú poľnohospodárskou pôdou, nie je potrebné vyjadrenie správneho orgánu ako orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 5 ods. 4 písm. l) zákona č. 330/1991 Zb., ide o nasledovné pozemky v k. ú. Ubľa: 1. C KN č. 1662/1, druh pozemku: vodná plocha, 2. C KN č. 1643, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 3. C KN č. 1644, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 4. C KN č. 1646, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 5. C KN č. 1662/1, druh pozemku: vodná plocha. Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy správny orgán n e m á námietky k realizácií stavby, na poľnohospodárskych pozemkoch v k. ú. Ubľa: 1. C KN č. 1424, druh pozemku: orná pôda + (súhlas SPF), 2. C KN č. 1419, druh pozemku: orná pôda + (súhlas SPF), 3. C KN č. 1395, druh pozemku: orná pôda + (súhlas vlastníka). Toto stanovisko však neoprávňuje stavebníka na začatie akejkoľvek nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskom pozemku. Stavebník je p o v i n n ý pred začatím výstavby požiadať správny orgán o vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona, o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko s pripomienkou, z ktorého vyplynula podmienka, ktorú je nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre jej rešpektovanie v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, list číslo 9886/2023-4.1 zo dňa 31.05.2023 podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 05.06.2023. Vo vzťahu na predmet navrhovanej činnosti počas prípravných prác, resp. samotnej výstavbe a prevádzke jednotlivých objektov je nevyhnutné vytvorenie podmienok za účelom zabránenia úniku znečisťujúcich látok a zamedzenie rizika ohrozenia dotknutých vodných útvarov. Z hľadiska ochrany vodných pomerov žiadame dodržanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, pričom dávame do pozornosti najmä § 10 bod 2 písm. d) tohto zákona, podľa ktorého povodňový plán zabezpečovacích prác vypracúva vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území. Predložený zámer nepožadujeme posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Pripomienky boli vyhodnotené ako relevantné, opodstatnené a dôvodné na to, aby boli zohľadnené týmto rozhodnutím, premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 3. Obec Ladomírov, č. 181, 067 Ladomírov, list číslo 42/2023 zo dňa 19.05.2023doručený poštou dňa 05.06.2023 Obec Ladomírov zastúpený starostkou Mgr. Janou Gezovou nesúhlasí s podaným zámerom s poslaným zámerom I/74 Ubľa most M7607. Po telefonáte dňa 26.04.2023 medzi Slovenskou správou ciest a starostkou obce Mgr. Janou Gezovou, kde bola podaná informácia ohľadom plánovaného zámeru, poslanci Obecného zastupiteľstva v Ladomirove prijali dňa 19.05.2023 Uznesenie číslo 17/2023, kde nesúhlasia s uzatvorením mosta M7607 na ceste I/74-043 a následnou obchádzkou po ceste II/566 a III/3892 cez obce Klenová a Kalná Roztoka dôjde v obci Ladomirov k nedostatočne poskytnutej záchrannej zdravotnej pomoci, ktorá prichádza z obce Ubľa. Taktiež bude skomplikovaná doprava za cestou do práce do obcí Ubľa, Dúbrava a Klenová a návšteva zdravotného strediska a pobočky pošty v obci Ubľa. Týmto plánovaným zámerom bude najviac dotknutá obec Ladomirov. Vyjadrenie navrhovateľa, Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, k stanovisku obce Ladomírov, list č. 10094/2023/6351/25245 zo dňa 07.07.2023, doručené dňa 11.07.2023 SSC má za to, že pripomienky a stanovisko obce Ladomirov k zámeru k navrhovanej činnosti boli vysvetlené dňa 06.07.2023 na pracovnom rokovaní v obci Ladomirov za účasti zástupcov Okresného úradu Snina, Odboru starostlivosti o životné prostredie a Odboru krízového riadenia, kde zástupcovia SSC IVSC oboznámili účastníkov s projektom a zámerom výstavby a apelovali na účastníkov pracovného rokovania aby zvážili svoje námietky k postupu výstavby nakoľko mostný projekt je v havarijnom stave a začatie prác na prestavbe tohto mosta je potrebné urýchliť a zrealizovať v čo najkratšom čase, aby nemuselo dôjsť k stavu, že mostný objekt bude nutné uzavrieť. Urgentná zdravotná pohotovosť bude zabezpečená z mesta Snina, tak ako doteraz a dopravné spojenie s obcou Ubľa zabezpečí prevádzkovateľ verejnej dopravy tak, aby bola možnosť dochádzania do práce, na poštu a do zdravotného strediska v obci Ubľa. Samozrejme bude potrebné počítať s obmedzením počtu spojení proti súčasnosti a s dlhším časom na cestovanie z Ladomirova do Uble. Tieto obmedzenia sú hlavne časovo náročné, ale sú pre bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky nevyhnutné. SSC pristupuje k zabezpečovaniu projektových dokumentácií zodpovedne, s odbornou starostlivosťou a s individuálnym prístupom podľa charakteru stavby. Preto požaduje, aby projektová dokumentácia (PD) bola vypracovaná v zmysle smernice MD SR TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, Technické podmienky. Technické podmienky sú metodickou pomôckou na stanovenie obsahu a rozsahu jednotlivých stupňov dokumentácie stavieb a základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie sú prílohy, ktoré definujú rozsah a obsah dokumentácie, vrátane príloh na ochranu všetkých zložiek životného prostredia (ŽP). Súčasťou TP 019 sú aj citované a súvisiace právne predpisy, ktoré je potrebné v rámci spracovania PD dodržať. V každom stupni PD je kapitola, ktorá sa zaoberá vplyvom stavby na ŽP a na všetky jej zložky a aj obyvateľov. V závere sú navrhnuté opatrenia, ktoré prispejú ku zníženiu negatívneho vplyvu stavby na všetky zložky ŽP a obyvateľov. Každý stupeň PD je predložený na vyjadrenie všetkým dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré následne k danému projektu zaujmú stanovisko. Každá relevantná podmienka, pripomienka a požiadavka sa podrobne zvažuje a podľa vyhodnotenia sa zapracováva do návrhu technického riešenia. 4. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Partizánska 1057, 069 01 Snina, list číslo OU-SV-OSZP-2023/000563-002 zo dňa 05.06.2023, podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 05.06.2023. Z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva predložený zámer „I/74-043 Ubľa most M7607“ nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra č. 1507/2, 066 18 Humenné, list č. RÚVZHE/HŽPaZ/1555/3557/2023 zo dňa 07.06.2023, podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 07.06.2023. Keďže posudzovaná činnosť sa bude vykonávať vo vzdialenosti cca 1,3 km m od najbližšej obytnej zástavby obce Ubľa nepredpokládame prekračovanie hlukových imisií z uvedenej činnosti nad legislatívne stanovené prípustné hodnoty ustanovené v prílohe vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov. Predložený zámer navrhovanej činnosti „I/74-043 Ubľa most M7607“ v navrhovanom rozsahu a znení nie je v rozpore s požiadavkami ustanovenými v zákone č. 355/2007 Z.z. a v jeho vykonávacích predpisoch. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 6. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Partizánska 1057, 069 01 Snina, list číslo OU-SV-OSZP-2023/000582/004 zo dňa 14.06.2023, podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 14.06.2023. K navrhovanej činnosti I/74-043 Ubľa most M7607z hľadiska štátnej vodnej správy máme tieto pripomienky: 1. Na uskutočnenie stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku a projektovú dokumentáciu, ktorú si ponechávame na účely vydania súhlasu. Súhlas je v zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona podkladom na konanie podľa osobitných predpisov. 2. Na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 23 ods. 1 vodného zákona. 3. Zhotoviteľ stavby je povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a zaslať na odsúhlasenie správcovi vodného toku SVP, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný, Trebišov. 4. Povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku schvaľuje Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 25 písm. c) bod 7. zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. 5. Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. 6. Počas výstavby neumiestňovať stavebný materiál a zeminu do prietokového profilu ani pozdĺž brehovej čiary vodného toku. 7. S realizáciou stavby možno začať až po nadobudnutí a overení právoplatnosti stavebného povolenia, vydaného príslušným stavebným úradom. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy z hľadiska záujmov ochrany vodných pomerov s navrhovanou činnosťou súhlasí a netrvá na ďalšom posudzovaní tohto strategického dokumentu. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Pripomienky boli vyhodnotené ako relevantné, opodstatnené a dôvodné na to, aby boli zohľadnené týmto rozhodnutím, premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, list číslo 9827/2023-6.3 zo dňa 12.06.2023 podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 05.06.2023. Zámer navrhovanej činnosti je vypracovaný podľa prílohy 9 zákona č. 24/2006 Z. z. K predloženému zámeru nemáme zásadné pripomienky. S vyhodnotením vplyvov na záujmy ochrany prírody a krajiny, ako aj s navrhovaným opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov súhlasíme. Navrhovanou činnosťou nedôjde k trvalému ani dočasnému záberu biotopov európskeho významu alebo národného významu, nakoľko sa v riešenom území nenachádzajú. Stavebnými aktivitami realizovanými v riečisku a jeho blízkosti dôjde iba k dočasnému obmedzeniu prirodzeného pobytového a potravného teritória druhov, ktoré sú predmetom ochrany územia európskeho významu Ublianka (SKUEV0063). Na základe vyššie uvedeného ministerstvo konštatuje, že navrhovaná činnosť „I/74-043 Ubľa most M7607“ nebude mať významný vplyv na územie európskej sústavy chránených území Natura 2000, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom. V prípade použitia spôsobu demolácie nosnej konštrukcie mosta pomocou žeriava umiestneného na ceste I/74, bude výrazne obmedzené znečistenie koryta rieky stavebným odpadom, ako aj samotný zásah do vodného prostredia. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny ministerstvo s realizáciou navrhovanej činnosti „I/74-043 Ubľa most M7607“ súhlasí a nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Zároveň ministerstvo požaduje zahrnúť do rozhodnutia zo zisťovacieho konania nasledovné podmienky: - Realizovať demoláciu nosnej konštrukcie mosta pomocou žeriavu, bez spúšťania sute do koryta vodného toku. - Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené v zámere je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie stavby a v plnej miere zohľadniť pri povoľovaní stavby. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Pripomienky boli vyhodnotené ako relevantné, opodstatnené a dôvodné na to, aby boli zohľadnené týmto rozhodnutím, premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, list číslo 33011/2023 zo dňa 09.06.2023 podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 13.06.2023. 1.Z hľadiska vplyvov na horninové prostredie prípadne stability územia uvádzame, že navrhovatelia zámeru sú si vedomí, že dotknutá oblasť plánovanej výstavby nového mosta sa nachádza na území so zvýšeným zosuvným rizikom a potenciálne tiež v záplavovej zóne. Výstavba podzemných častí mostnej konštrukcie bude prebiehať pod trvalou hladinou podzemnej vody, čo podmieňujeme dodržiavaním ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 2. Z hľadiska výskytu environmentálnych záťaží oznamuje, že v Informačnom systéme environmentálnych záťaží (IS EZ) (verejne dostupný na: https://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/index.htm?lng=sk) sú v súčasnosti v katastrálnom území obce Ubľa evidované dve lokality. Ale v mieste navrhovanej činnosti nie je evidovaná žiadna z nich. Táto informácia o výskyte environmentálnych záťaží je uvedená v kapitole III.4. Navrhujeme doplniť informáciu o IS EZ ako zdroji informácií o environmentálnych záťaží. V kapitole III.1.1., časti Geodynamické javy je uvedená informácia o seizmicite územia a jeho zaradenie podľa STN 73 0036, táto norma je však zrušená. Je potrebné zaradiť dotknuté územie podľa aktuálne platnej STN EN 1998-1/NA/Z2 a doplniť túto informáciu. 3. V predmetnom území sú podľa priloženej mapy zaregistrované potenciálne svahové deformácie. Územie so zaregistrovanými svahovými deformáciami je zaradené do rajónu nestabilných území so stredným až vysokým rizikom aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, s možnosťou rozširovania existujúcich svahových pohybov. Územie je veľmi citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Bezprostredné okolie zaregistrovaných zosuvov je zaradené do rajónu nestabilných území s možnosťou vzniku svahových pohybov za priaznivých klimatických podmienok, príp. necitlivých antropogénnych zásahov. Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková et. al., 2006), je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/, http://apl.geology.sk/atlassd/ sú dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie informácie MŽP SR na vedomie a navrhuje tieto informácie uplatniť pri spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť informácie vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanoviska doručeného k predmetnej navrhovanej činnosti. 9. SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA OBLASŤ HUMENNÉ, Mierová5139, Humenné, list č. SUC PSK-HE/15*-5/2023/502 zo dňa 07.06.2023, doručený dňa 12.06.2023 Správa a údržba ciest PSK, ako správca ciest II a III. triedy, obdŕžala Vašu žiadosť o vydanie stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti ,,I/74-043 Ubľa – most M7607“. Zámerom navrhovanej činnosti je skutočnosť, že na ceste I/74 bude realizovaná rekonštrukcia mosta M7607 v ckm 55,550. Našou záujmovou oblasťou v mieste staveniska je časť križovatky ciest I/74 a II/566. Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti ,,I/74-043 Ubľa - most M7607“ bez pripomienok. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 10. OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V HUMENNOM, list č. ORHZ-HE1-2023/000522-002 zo dňa 16.06.2023, podanie s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa 19.06.2023. - z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 11. OBEC KOLONICA, Obecný úrad Kolonica č. 118, 067 61 Stakčín, list č. OcU-067-002/2023 zo dňa 23.06.2023, doručený dňa 23.06.2023 Obec Kolonica v zastúpení starostom obce Matúšom Leňom Vám oznamuje, že zámer ,,I/74-043 Ubľa most M7607“ bol na úradnej tabuli zverejnený od 30.05.2023 do 22.06.2023. Počas doby zverejnenia neboli na obecný úrad v Kolonici doručené žiadne pripomienky k danej veci. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 12. Obecný úrad Ladomirov 181, 067 71 Ladomirov, list č. 42/2023 zo dňa 23.06.2023, doručený dňa 23.06.2023 Obecný úrad Ladomirov eviduje ústne pripomienky k poslanému zámeru, ktorý bol zverejnený od 26.05.2023 do 23.06.2023, na elektronickej tabuli obce a tabuli obce. Občania obce Ladomirov sa obrátili na obecný úrad s množstvom otázok ohľadom poslaného zámeru, na ktoré obecný úrad z dôvodu nedostatku informácií zo strany Slovenskej správy ciest, nevedel zodpovedať. Vyjadrili tak nesúhlas s uvedeným poslaným zámerom, ako dôvod uviedli komplikácie pri poskytnutí rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá prichádza z obce Ubľa, taktiež sťažené podmienky pri návšteve zdravotného strediska, pošty a dochádzaním do práce, doteraz nie je známe ako bude fungovať autobusová doprava. Občania vzniesli požiadavku na iné riešenie navrhovanej činnosti. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, berie uvedené stanovisko na vedomie. Urgentná zdravotná pohotovosť bude zabezpečená z mesta Snina a verejnú dopravu prevádzkovateľ zabezpečí tak, aby bolo možné dopravné spojenie s obcou Ubľa s možnosťou dochádzky do práce, na poštu a do zdravotného strediska v obci Ubľa. 13. OBEC KLENOVÁ, Klenová č.126, 067 72, list č. OcÚ 22/2023-002 zo dňa 14.06.2023, doručený dňa 26.06.2023 Obec Klenová v zastúpení starostom obce a v mene občanov obce nesúhlasí s dopravným presmerovaním, počas výstavby mosta M7607 tak, ako je to uvedené v zámere pre zisťovacie konanie. Hlavným dôvodom nesúhlasu je fakt, že cesta II 5602 a III/3892 cez Klenovú a Kalnú Roztoku presmerovaním bude dlhodobo preťažená – t. j. bude nahrádzať premávku cesty I triedy a taktiež svoju. Na úseku medzi križovatkou pri moste a odbočkou do Ruskej Volovej je cesta v zlom technickom stave. Sú tam svahové zosuvy a deformácia asfaltu. Je len otázka času kedy sa cesta zosunie. Dôjde tým k vzniku mimoriadnej udalosti keď obidve cesty budú v havarijnom stave. Z uvedeného dôvodu občanom nebude včas poskytnutá záchranná zdravotná služba, policajná a hasičská pomoc. Na základe uvedených skutočností žiadame, aby sa predmetný most rekonštruoval po častiach raz jeden jazdný pruh – potom druhý jazdný pruh, čím sa odstránia hore uvedené nedostatky. Vyjadrenie navrhovateľa, Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, k stanovisku obce Ladomírov, list č. 10094/2023/6351/25245 zo dňa 07.07.2023, doručené dňa 11.07.2023 SSC na pracovnom rokovaní oboznámila starostu obce Klenová so stanoviskami zúčastnených organizácii v priebehu prípravy projektovej dokumentácie, kde správca komunikácii druhej a tretej triedy SUC PSK nemal námietky k predloženému postupu výstavby s plánovanou uzáverou komunikácie I/74 medzi obcami Ladomirov a Ubľa a jej následným presmerovaním dopravy na cestu II/566 a III/3892. SUC PSK neeviduje zosuv na ceste II/566 a aj zástupca Okresného úradu Snina Odboru krízového riadenia konštatoval, že zo strany správcu cesty II/566 neeviduje nahlásenie žiadneho zosuvu komunikácie v tomto mieste. Spomínaná lokalita je vo flyšovom pásme a môže dochádzať k čiastočnému poklesu komunikácie, ale táto skutočnosť je obsiahnutá v stanovisku SUC PSK kde sa konštatuje, ak by došlo k poklesu nivelety počas presmerovania dopravy, tak investor stavby zrealizuje opravu tohto úseku. Účastníkom rokovania bolo tiež vysvetlené, že mostný objekt sa bude prestavovať kompletne čiže spodnú aj vrchnú stavbu, vznikne nový most na mieste jestvujúceho. Jestvujúci objekt sa kompletne odstráni a v tomto prípade nie je možne realizovať práce v polovičnom profile mosta. Zástupca investora ubezpečil prítomných, že podmienky pre zhotoviteľa stavby bude koncipovať tak, aby samotná uzávera netrvala dlhšie ako 6 mesiacov. Po skončení pracovného rokovania SSC IVSC a projektant za účasti starostov obcí Klenová a Kalná Roztoka spravili opätovne obhliadku obchádzkovej trasy a konštatujú, že obchádzková trasa vyhovuje pre presmerovanie dopravy pre vozidlá do 12 t, tak ako to je navrhnuté v projekte dočasného dopravného značenia. V zmysle §7 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. zákona o pozemných komunikáciách sú obce povinné strpieť obchádzku a s tým spojenú zvýšenú cestnú premávku na obchádzkových trasách. Zámer navrhovanej činnosti a jeho prílohy zodpovedajú svojim rozsahom aj obsahom zákonu č. 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SSC ISVC má za to, že pripomienky obcí Ladomirov a Klenová boli zodpovedané dostatočne a žiadna iná obdobná požiadavka v podkladoch pre vydane stanoviská týchto dokumentoch nie je uvedená. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie sa stotožňuje so stanoviskom Slovenskej správy ciest, IVSC Košice v zmysle §7 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. zákona o pozemných komunikáciách sú obce povinné strpieť obchádzku a s tým spojenú zvýšenú cestnú premávku na obchádzkových trasách. 14. Obec UBĽA, OcÚ s. č. 368, 067 73 UBĽA, list č. OcU – 2023/111-1, zo dňa 27.06.2023, doručené dňa 27.06.2023 Obec Ubľa, zastúpené Jozefom Fejsákom, starostom obce Ubľa, Vám na základe Vašej žiadosti o písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti Vám uvádzame, že voči spomínanému zámeru neboli podané na Obci Ubľa žiadne pripomienky. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle, www.obecubla.sk, obce Ubľa v dňoch 29.05.2023 až 27.06.2023. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 15. OBEC MICHAJLOV, list č. 42/2023, zo dňa 23.06.2023, doručené dňa 27.06.2023 Na základe Vášho listu č. OU-SV-OSZP-2023/000539-002 zo dňa 25.05.2023 k realizácii činnosti oprava mostu ,,I/74 Ubľa most M7607“, bol zámer zverejnený na úradnej tabuli v obci v čase od 25.05.2023 do 14.06.2023. Na základe toho, že verejnosť k uvedenému dňu nepodala žiadne pripomienky a námietky voči uvedenému zámeru, tak Obec Michajlov vydáva súhlasné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 16. Obec Dúbrava č. 46, p. Ubľa, list č. 064/2023 zo dňa 26.06.2023, doručené dňa 27.06.2023 Obec Dúbrava, zastúpená Františkom Šimonom, starostom obce informovala verejnosť podľa § 23 ods. 3 zákona, vyvesením na úradnej tabuli v čase od 31.05.2016 do 26.06.2023 t. j. po dobu najmenej 21 dní od doručenia oznámenia a informovaním obyvateľov obce prostredníctvom obecného rozhlasu spolu s informáciou pre verejnosť, že na Obecnom úrade v Dúbrave možno do zámeru nahliadnuť, podávať pripomienky. V uvedenom termíne verejnosť nedoručila svoje písomné stanovisko k predmetnému zámeru, neprejavila záujem doň nahliadnuť, tak ako to umožňuje zákon. Na základe uvedeného obce Dúbrava súhlasí so zámerom podľa prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z.. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 17. Obec Kalná Roztoka, list č. 2023/56 zo dňa 26.06.2023, doručené dňa 27.06.2023 Obci Kalná Roztoka bolo dňa 26.05.2023 doručené podanie „I/74-043 Ubľa most M7607“ – zaslanie zámeru dotknutým obciam, ktoré bolo vyvesené na Úradnej tabuli obce Kalná Roztoka dňa 26.05.2023 a zvesené dňa 23.06.2023. K uvedenému zámeru neboli podané žiadne písomné pripomienky od verejnosti a Obec Kalná Roztoka, v zastúpení starostom obce, Ladislavom Hakulinom, netrvá na ďalšom posudzovaní tohto zámeru. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 18. OBEC STRIHOVCE, 067 73 p. Ubľa, okres Snina, list č. OcÚ S 2023/22 zo dňa 26.06.2023, doručené dňa 28.06.2023 Obec Strihovce zastúpená starostkou Ivetou Ihntakovou týmto oznamuje, že oznam o danom zámere bol zverejnený na obecnej tabuli obce Strihovce od 26.05.2023 do 19.06.2023. Obec Strihovce k spomínanému zámeru nemá žiadne pripomienky. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 19. Obec Šmigovec, č. 37, p. Ubľa, list č. 054/2023 zo dňa 26.06.2023, doručené dňa 29.06.2023 Obec Šmigovec, zastúpená Michalom Pidaničom, starostom obce informovala verejnosť podľa § 23 ods. 3 zákona, vyvesením na úradnej tabuli v čase od 31.05.2016 do 26.06.2023 t. j. po dobu najmenej 21 dní od doručenia oznámenia a informovaním obyvateľov obce prostredníctvom obecného rozhlasu spolu s informáciou pre verejnosť, že na Obecnom úrade v Šmigovci možno do zámeru nahliadnuť, podávať pripomienky. V uvedenom termíne verejnosť nedoručila svoje písomné stanovisko k predmetnému zámeru, neprejavila záujem doň nahliadnuť, tak ako to umožňuje zákon. Na základe uvedeného Obec Šmigovec súhlasí so zámerom podľa prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z.. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 20. Obec Hrabová Roztoka č. 29, 067 73 Ubľa, list č. 18/2023 zo dňa 27.06.2023, doručené dňa 30.06.2023 Obec Hrabová Roztoka v zastúpení starostky obce Bc. Dariny Labaničovej na základe Vašej žiadosti o podaní stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti „I/74-043 Ubľa most M7607“ Vám oznamuje, že zámer bol vyvesený na úradnej od 31.05.2023 do 23.06.2023 pri jeho vyvesení Obec /obecný úrad/ v Hrabovej Roztoke neeviduje žiadne pripomienky ani nesúhlas občanov. Vyjadrenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Na základe požiadavky Okresného úradu Snina a starostov obcí Klenová a Ladomirov bolo prostredníctvom projekčnej kancelárie KApAR s.r.o., Prešov zvolané na deň 06.07.2023 pracovné rokovanie so stretnutím na obecnom úrade v Ladomirove za účasti starostov dotknutých obcí, Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie, odboru krízového riadenia a spracovateľa projektovej dokumentácie KApAR s.r.o., Prešov. Zástupca investora SSC IVSC Košice prezentoval návrh postupu výstavby mostného objektu s cieľom urýchliť výstavbu v čo najkratšom čase, nakoľko mostný objekt je v havarijnom stave čo si vyžaduje jeho urýchlenú prípravu a následne budúcu realizáciu výstavby nového mosta. Účastníkom pracovného stretnutia bolo odborne vysvetlené, že mostný objekt sa bude prestavovať kompletne, čiže spodnú aj vrchnú stavbu, vznikne nový most na mieste jestvujúceho. Jestvujúci objekt sa kompletne odstráni. V tomto prípade nie je možné realizovať práce v polovičnom profile mosta. Po skončení pracovného rokovania investor stavby za účasti projektanta stavby a starostov obcí Klenová a Kalná Roztoka si opätovne prešli obchádzkovú trasu s konštatovaním, že obchádzková trasa bude výhradne slúžiť vozidlám do 12 t, tak ako to schválil projekt dočasného dopravného značenia. Príslušný orgán zverejnil dňa 18.07.2023 všetky stanoviska doručené k predmetnému zámeru od orgánov štátnej správy, samosprávy a verejnosti a 18.07.2023 stanovisko navrhovateľa k pripomienkam k zámeru na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-74-043-ubla-most-m7607 Príslušný orgán listom č.OU-SV-OSZP-2023/000539-025 zo dňa 03.07.2023 upovedomil známych účastníkov konania v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku o možnosti vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie pred vydaním rozhodnutia. Príslušný orgán uvádza, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov sú vykonávané v súlade s § 64 zákona o posudzovaní vplyvov ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku, ktoré nariadi správny orgán, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Príslušný orgán v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávane podľa § 21správneho poriadku, nakoľko to nevyžaduje povaha veci. Príslušný orgán má za to, že podklady zhromaždené v rámci vykonaného zisťovacieho konania sú dostatočné na rozhodnutie vo veci. V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Záver Príslušný orgán posúdil navrhovanú činnosť uvedenú v predloženom zámere navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu a vlastností očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní boli so zreteľom na charakter, rozsah a umiestnenie navrhovanej činnosti primerane použité kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov uvedené v prílohe č. 10 k zákonu, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. K zámeru navrhovanej činnosti boli doručené 20 stanovísk. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa §29 ods. 9 zákona, sa považujú za súhlasné. Na základe vykonaného zisťovacieho konania možno konštatovať, že navrhovaná činnosť svojím umiestením, rozsahom a technickým riešením nemusí predstavovať neprimeranú záťaž pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Z predbežného hodnotenia jednotlivých vplyvov navrhovanej činnosti a z ich vzájomného spolupôsobenia sa nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Príslušný orgán na základe preskúmania a posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doručených stanovísk k zámeru navrhovanej činnosti a na základe zhodnotenia stavu životného prostredia a celkovej úrovne ochrany životného prostredia v záujmovom území usúdil, že navrhovaná činnosť nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad SNINA, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona. Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.
Ing. Hedviga Štofiková
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10262
Doručuje sa
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Dúbravská 1152/3,  Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia, Sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra  1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra  1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia, Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny , Námestie Ľudovíta Štúra  1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6 , 810 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru , 080 01 Prešov, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné, Ul. 26 novembra 2/1507, 066 10 Humenné, Slovenská republika
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 172, 066 01 Humenné, Slovenská republika
Okresný úrad Snina, Odbor KR, Partizánska 1057, 069 01 Snina, Slovenská republika
Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, ŠVS , Partizánska 1057, 069 01 Snina, Slovenská republika
Okresný úrad Humenné, Odbor CDaPK, Kukorelliho 0/1, 066 01 Humenné, Slovenská republika
Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Kukorelliho 0/1, 066 01 Humenné, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, Odbor CDaPK, Námestie mieru 6786/3, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Obec Ubľa, Ubľa 368, 067 73 Ubľa, Slovenská republika
Obec Ladomirov, Ladomirov 181, 067 71 Ladomirov, Slovenská republika
Obec Kolonica, Kolonica 118, 067 61 Kolonica, Slovenská republika
Obec Klenová, Klenová 126, 067 72 Klenová, Slovenská republika
Obec Michajlov, Michajlov 56, 067 73 Michajlov, Slovenská republika
Obec Dúbrava, okres Snina, Dúbrava , 067 73 Dúbrava, Slovenská republika
Obec Kalná Roztoka, Kalná Roztoka 199, 067 72 Kalná Roztoka, Slovenská republika
Obec Strihovce, Strihovce 60, 067 73 Strihovce, Slovenská republika
Obec Šmigovec, Šmigovec 38, 067 73 Šmigovec, Slovenská republika
Obec Hrabová Roztoka, Hrabová Roztoka 29, 067 73 Hrabová Roztoka, Slovenská republika